Novembris 2023  
P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Liepājas pilsētas Dome
KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Reģ.Nr.3001902785,Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3405, tāl.,fax.63441699, 63442102,
e-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
APSTIPRINU
Liepājas Kristīgās
pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja
___________________
I. Veiķeniece
Rīkojums Nr. 76-i
2017..gada 31.augustā
Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra
noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – izglītības iestāde)
iekšējās kārtības noteikumi nosaka:
1.1. Izglītojamā uzvedības noteikumus izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības
iestādes organizētajos pasākumos;
1.2. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu izglītības iestādē;
1.3. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu,
gāzes pistoļu, šaujamieroču, un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas,
glabāšanas un realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā;
1.4. Izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
1.5. Izglītības iestādes vadītāja ,pedagogu un izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
1.6. Atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.
II. Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē , tā teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos
2. Rotaļnodarbībās, pagalmā un pasākumu laikā jāievēro pedagoga norādījumus.
3. Izglītības iestādē ar cieņu jāizturas pret pieaugušajiem
4. Izglītības iestādē nav atļauts:
4.1. Ienest stiklus, akmentiņus, nūjiņas un citus bīstamus priekšmetus, ar kuriem vari savainoties pats vai savainot citus;
4.2. Apsaukāties, spļaudīties, apvainot, kost, skrāpēties, durt ar asiem priekšmetiem, raustīt aiz drēbēm un matiem, aizskart un sist grupas biedrus;
4.3. Mētāt savas lietas un priekšmetus;
4.4. Ģērbjoties spēlēties ar apģērba auklām, šalli;
4.5. Liekties ārā pa atvērtu logu;
4.6. Bez pieaugušo atļaujas pamest grupas telpas.
5. Par visu, kas tevi nomāc, pasaki sev tuviem cilvēkiem, kuriem tu uzticies.
6. Rotaļnodarbību laikā:
6.1. Nav atļauts traucēt grupas biedrus;
6.2. Jāievēro rotaļu un spēles noteikumi;
6.3. Šķēres, adatas, zīmuļus, flomāsterus, akvareļa un guaša krāsas, pirkstiņ krāsas, plastilīnu u.c. mācību piederumus drīkst izmantot tikai ar pedagoga atļauju un pedagoga klātbūtnē.
7. Rotaļnodarbību beigās rotaļlietas un mācību piederumus jānoliek vietā.
8. Pabeidzot rotaļāties ar rotaļlietām, rotaļlietas jānoliek vietā.
9. Pārvietojoties un atrodoties telpās, nav atļauts skriet, grūstīties un mētāties ar rotaļlietām un citiem priekšmetiem.
10. Pārvietojoties pa kāpnēm:
10.1. Augšup un lejup pa stāviem drīkst tikai ar apaviem kājās;
10.2. Ejot pa ārējo pusi, jāturas pie kāpņu margām;
10.3. Jāiet lēnām un pa vienam pakāpienam, nelēkāt, negrūstīties un neskriet.
11. Pirms ēdienreizēm jānomazgā rokas.
12. Ēdienreižu laikā:
12.1. Pie galda jāpiesēžas uzmanīgi, negrūstoties, neaplejoties ar ēdienu;
12.2. Apsēžoties un pieceļoties no galda, krēsls jāpaceļ, nevis jāatstumj;
12.3. Nesarunājas, nerotaļājas, nespēlējas ar ēdienu un nešūpojas uz krēsla;
12.4. Jāatceras, ka trauki ir plīstoši un lauskas mēdz būt asas. Ar tām var savainoties.
13. Pagalmā un pastaigas laikā:
13.1. Jāatrodas pastaigai paredzētajā vietā, t.i., nojume, slidkalniņš un smilšu kaste;
13.2. Saudzīgi jāizturas pret apkārtējo vidi un dabu;
13.3. Rotaļāties atļauts ar pedagogu atļautajiem priekšmetiem;
13.4. Nav atļauts tuvoties sētai , vārtiņiem izglītības iestādes saimniecības zonā;
13.5. Nav atļauts bāzt pirkstus šķirbās un žoga rūtīs;
13.6. Nav atļauts uzsākt sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz sētas vai teritorijā , pieņemt no viņiem dāvanas vai saldumus;
13.7. Nav atļauts pamest pagalmu bez pedagoga atļaujas un vecāku klātbūtnes;
13.8. Šūpoties un slidināties no slidkalniņa atļauts pedagoga uzraudzībā;
13.9. Vingrošanas ierīces drīkst izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē;
13.10. Dodoties uz slidkalniņu, nedrīkst grūstīties;
13.11. Nedrīkst iet aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas;
13.12. Šūpojoties jāievēro augstums;
13.13. Šūpojoties nedrīkst atlaist rokas;
13.14. Ja šūpojoties gadās izkrist, jāpaliek mierīgi guļot, necelt galvu līdz šūpoles apstājas. Jāsauc palīgā pieaugušais;
13.15. Uz līdzsvara tilta pārvietojas pa vienam;
13.16. Līdzsvara tiltu tīšām neraustīt un nekratīt.
14. Ja pastaigas laikā pāri žogam pārkrīt rotaļlieta (bumba), jāpasaka par to pieaugušajiem. Pats pakaļ rotaļlietām nedodas.
15. Ja pagalmā vai pastaigas laukumā ierauga, ko neparastu (dzīvniekus vai priekšmetus), tos nedrīkst aiztikt un jāpasauc pieaugušais.
16. Ja pastaigas laikā rodas nepieciešamība apmeklēt labierīcības (tualeti), par to jāpastāsta pieaugušajam, lai pieaugušais varētu pavadīt līdz grupas telpām.
17. Ja atnācis svešs cilvēks, pastāsti par to skolotājai. Nekādā gadījumā nedrīkst sekot svešiniekam.
18. Gatavojoties miegam:
18.1. Nestāvēt gultā stāvus;
18.2. Nekarāties pāri gultas malām;
18.3. Nelēkāt pa gultu;
18.4. Atrasties tikai savā vietā;
18.5. Netraucēt citiem bērniem atpūsties.
19. Pasākumu laikā nav atļauts skaļi uzvesties, sarunāties, staigāt, skraidīt, šūpoties uz krēsla, aiztikt dekorācijas un traucēt citiem.
20. Priekšnesuma laikā atļauts pārvietoties aplausu vai starpbrīža laikā.
II. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvā dienesta izsaukšanu izvietojums izglītības iestādē
21. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietots pie sienas centra priekštelpā.
III. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas, aizliegums izglītības iestādē un tā teritorijā
22. Izglītības iestādē un tās teritorijā aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropas vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
IV. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus vai citu personu drošībai
23. Ja Tev vai citam bērnam, kāds dara pāri, t.i., draud, apsaukā, apvaino, sit, sper, aiztiek un pieskaras nepiemērotās vietās, pastāsti par to pedagogam vai tuvumā esošajam pieaugušajam.
V. Izglītības iestādes vadītāja , pedagogu in izglītības iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo 24. Ja izglītības iestādes pedagogs un vai citi pieaugušie ir uzzinājuši, ka bērnam draud briesmas, konstatējuši fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, tad pedagogs vai pieaugušais par to nekavējoties ziņo izglītības iestādesvadītājai. 25. Izglītības iestādes vadītāja, uzzinot par to, ka bērnam draud briesmas, tiek darīts pāri un viņš nav drošībā, konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu, nekavējoties ziņo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, policijai, bāriņtiesai, sociālajam dienestam un citām pašvaldību vai valsts institūcijām, kas nodarbojas ar bērnu tiesību aizstāvēšanu. 26. Ja pedagogs vai cits pieaugušais izglītības iestādes vadītājas prombūtnes laikā ir uzzinājis, ka bērnam draud briesmas, dara pāri un viņš nav drošībā, tad pedagogs, cits pieaugušais par to nekavējoties ziņo Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, policijai, bāriņtiesai un sociālajam dienestam un citām pašvaldību vai valsts institūcijām, kas nodarbojas ar bērnu tiesību aizstāvēšanu, kā arī informē izglītības iestādes vadītāju par informācijas sniegšanu iepriekšminētajām institūcijām.
VI. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
27. Noteikumu ievērošana ir obligāta.
28. Noteikumu neievērošanas gadījumā izglītības iestādes vadītāja vai pedagogs:
28.1. Veiks pārrunas ar bērnu;
28.2. Izteiks mutisku aizrādījumu;
28.3. Veiks pārrunas ar bērna vecākiem.
VII. Noslēguma jautājumi
29. Grupas pedagogs iepazīstina bērnus un vecākus arizglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem katra mācību gada septembrī.
30. Bērnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē atsevišķi izstrādātā izglītības iestādes veidlapā (sk. iekšējās kārtības noteikumu pielikumu Nr.1), un izglītības iestādes pedagogi izdara ierakstu skolotāja dienasgrāmatā „Pirmsskolas skolotāja pedagoģiskā procesa plānošana” . Veidlapa ar iekšējās kārtības noteikumu un iepazīstināšanu ar evakuācijas plānu glabājas pie grupu pedagogiem.
31. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti izglītības iestādes pedagogiem, darbiniekiem, izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem pieejamā
vietā – grupu priekštelpā vecāku mapēs un izglītības iestādes metodiskajā kabinetā
32. Grozījumus izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos var veikt pēc izglītības iestādes vadītāja, izglītības iestādes padomes un izglītības iestādes pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos apstiprina izglītības iestādes vadītājs.
33. Noteikt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes 2011.gada 1.septembra iekšējo normatīvo aktu „Iekšējās kārtības noteikumi”.
Saskaņots ar:
Iestādes Izglītības Padomi 31.05.2017
Pedagoģisko padomi 24.05.2017

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009