Septembris 2023  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3405, tāl.,fax. 63441699, 63442102, 

e-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Liepāja

10.02.2021

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības

ierobežošanas prasības izglītības iestādē

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra

 Rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu“Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiemNr.360 „Epidemioloģiskās drosības pasākumi Covid -19infekcijas izplatības ierobežošanai un 2021.gada 29.janvāra Liepājas pilsētas domes Krīzes vadības grupas lēmumu Nr. 4 „ Par vadlīnijām Covid-19 infekcijas ierobežošanas prasību ievērošanai Liepājas pilsētas iestādēs”

 
 
I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
 

1.      Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestādes( turpmāk -izglītības iestāde) Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē (turpmāk-kārtība) ir izstrādāta, ievērojot  Ministra kabineta 2020.gada 6.novembra Rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” , Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģijas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un 2021. Gada 29.janvāra Liepājas pilsētas domes Krīzes vadības grupas lēmumu Nr.4 „ Par vadlīnijām Covid -19 infekcijas ierobežošanas prasību ievērošanai Liepājas pilsētas iestādēs”.

2.      Kārtība nodrošina vienotu kārtību Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu izglītības iestādē, kas ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un izglītojamiem.

3.      Kārtībā noteiktas higiēnas, distancēšanās prasības, izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības prasības, kā arī informēšanu par nepieciešamību sekot veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un indivuāliem profilakses pasākumiem un rīcību.

4.      Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs un medicīnas māsa vai ar rīkojumu iecelta atbildīgā persona. Atbildīgā persona apmāca izglītojamos par higiēnas prasību ievērošanu un izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību, šajā kārtībā noteikto uzturēšanās kārtību un distancēšanās ievērošanu.

5.      Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātbūtne.

6.      Izglītības iestādē netiek uzņemts bērns ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

7.      Ar kārtību pret parakstu tiek iepazītināti visi izglītības iestādes darbinieki un izglītojamo likumiskie pārstāvji, kā arī tā tiek publicēta izglītības iestādes tīmekļa vietnē.Parakstot kārtību, tiek apliecināta iepazīšanās ar tās saturu un atbildība to ievērot (Pielikums Nr.1).

 

II. VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA UN RĪCĪBA

 

8.      Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība:

8.1.            Pirms ierašanās izglītības iestādē, izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz izglītojamā likumiskā pārstāvja atbildību.

8.2.            Izglītojamo likumiskajam pārstāvim jāizvērtē bērna veselības stāvoklis un ja bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, pieņemt lēmumu nevest bērnu uz izglītības iestādi. Ja izglītojamam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē izglītības iestādes atbildīgā persona, iesniedzot ārsta izziņu.

8.3.            Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC.

8.4.            Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls.

8.5.            Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā.

8.6.            Izglītojamā likumiskajam pārstāvim jānodrošina, ka tam līdzi ir sejas aizsegs, ko izmantot nepieciešamības gadījumā.

9.      Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība izglītības iestādē:

9.1.            Izglītības iestādes grupas personāls pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības stāvoklim.

9.2.            Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē parādās slimības pazīmes, izglītības iestādes medmāsa vai atbildīgā persona nodrošina izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā. Ja šādas telpas nav, izglītojamais izolējams izglītības iestādes norādīta vietā, kur nav cilvēku kustība.

9.3.            Izglītojamais izmanto savu sejas aizsegu, ja tāda nav, to nodrošina izglītības iestāde.

9.4.            Izglītības iestādes medmāsa vai atbildīgā persona veic virspusēju bērna veselības stāvokļa novērtējumu, veicot ķermeņa temperatūras mērījumu un izjautā izglītojamo par viņa pašsajūtu.

9.5.            Ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu tiek informēti izglītojamā likumiskie pārstāvji.

9.6.            Ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, medicīnas māsa vai atbildīgā persona informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, likumiskajiem pārstāvjiem par to nekavējoties jāinformē izglītības iestāde). Izglītojamo uz mājām nogādā vecāks vai vecāku norādītā kontakpersona (Pielikums Nr.1).

9.7.            Pēc izglītojamā aizvešanas atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas.

9.8.            Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro izglītības iestādes infekciju slimību ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes reģionālās nodaļas epidemiologu.

9.9.            Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai un SKPC Kurzemes reģionālajai nodaļai,pievienojot kontaktpersonu sarakstu.

9.10.        Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC.

9.11.        Izglītojamais izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli.

10. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība:

 

10.1.        Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību.

10.2.        Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot darba devēju.

 

10.3.        Darbinieki ir aicināti ņemt līdzi sejas aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā.

10.4.        Ja, atrodoties izglītības iestādē, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks par to ziņo atbildīgajai personai un dodas mājās. Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju iemeslus.

10.5.        Pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un izvēdina telpas.

10.6.        Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai,pievienojot kontaktpersonu sarakstu.

10.7.        Ja darbiniekam tiks apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.

10.8.        Darbinieks izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli.

III.DISTANCĒŠANĀS PRASĪBAS

11. Nav pieļaujama izglītības iestādē nepiederošu personu klātbūtne izglītības iestādes telpās bez iepriekšēja saskaņojuma.

12. Nav pieļaujama izglītojamo un likumisko pārstāvju drūzmēšanos izglītības iestādes teritorijā.

13. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (garderobes, ēdnīca, koridori, sporta zāle u.c.) plānot un kontrolēt izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku plūsmu šajās vietās.

14. Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām.

15. Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, izglītības iestāde ievērojot izglītojamo grupu skaitu, var īstenot dažādus mācību procesa organizēšanas modeļus.

16. Distancēšanās prasības koplietošanas gaiteņos:

         16.1. Vienai pirmsskolas izglītības iestādes grupai nav jāievēro distancēšanās;

         16.2. Ja izglītojamo grupu veido vairākas grupas , var ievērot minimālās dista

        17.Ģērbtuves izmantošana pirmsskolas izglītības iestādēs:

17.1 Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 minūtes, kā arī lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (2 – 4 gadu vecuma grupu) stresu, uzsākot mācības pirmsskolas izglītības iestādē, viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem var ievest izglītojamo ģērbtuvē, ievērojot atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 15 minūtēm;

17.2Izglītības iestāžu darbinieki uzrauga, lai ģērbtuvē vienlaikus neuzturas telpai pārāk liels cilvēku skaits (nespēj nodrošināt 2m distanci starp vienu mājsaimniecību). Ja ir pārāk liels skaits, vecāki gaitenī uzgaida, līdz vieta atbrīvosies;

17.3 Pedagoģiskais process,ārpus grupas aktivitātes un pasākumi katrai bērnu grupai notiek atsevišķi,iespēju robežās mazinot grupu savstarpējo sastapšanos;

17.4 Pedagoģiskais process tiek plānots sadalot bērnus apakšgrupās;

17.5 Bērnu guldināšana, pēc iespējas organizēpēc principa –„galva,pret kājām”;

17.6 Pasākumus āra vidē organizē,ievērojot distancēšanos;

17.7 Aktivitātes sporta un mūzikas zālēs notiek grupās ar 15 minūšu intervālu

 

18 . Izglītības iestādes atbildīgās personas informē par šo kārtību izglītojamo likumiskos pārstāvjus.

19.Distancēšanās izglītības iestādes labierīcību telpās:

19.1 Izglītības iestādes darbiniekiem uzraudzīt, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk izglītojamo, cik tajās ir faktiski izmantojamie sēdpodi un/vai pisuāri.

        20. Izglītības iestādes sporta zālē un mūzikas zālē nodarbības nenotiek.

20.1 Sporta un mūzikas nodarbības organizē grupas telpās un āra vidē vienā dienā tikai vienai grupai

20.2 Logopēdiskās nodarbības tiek organizētas logopēda kabinetā vienā dienā tikai vienas grupas bērniem.

IV. ĒDINĀŠANAS ORGANIZĒŠANA

21    Izglītības iestāde ievērojot izglītojamo grupu skaitu, ēdināšanu plāno sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju.

22. Izglītības iestāde ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, novēršot drūzmēšanos pie ēdamzāles, plānojot ēšanas laikus pa grupām, izvērtējot

ēdamgaldu izvietojuma maiņu, lai tiktu ievērota noteiktā distance starp izglītojamo grupām.

25. Ja ēdināšanas telpā vienā laikā saskaras dažādas izglītojamo grupas, izglītības iestāde izvērtējot nepieciešamību, nodrošina izvietot aizslietņus starp izglītojamo grupu soliem.

26. Mazgāt rokas pirms un pēc ēdamzāles apmeklējuma

 

V. HIGIĒNA

      27. Izglītības iestāde izvieto infografikas par higiēnas prasību ievērošanu.

      28. Izglītības iestāde nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamiem ievērot roku higiēnu – nodrošinot silto ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku slaucīšanas līdzekļus, siltam ūdenim, ziepēm, individuāli lietojamiem roku slaucīšanas līdzekļiem. Ja izglītības iestādē nav pieejams silts ūdens, skola nodrošina spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas satur vismaz 70% etanola,kā arī apmāca darbiniekus tos lietot. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.

     29. Mācību procesā, kurā nepieciešama pieskaršanās kopīgi lietojamiem priekšmetiem, izglītojamie lieto vienreizlietojamos cimdus vai pirms un pēc lietošanas saskares virsmas dezinficē ar spirta salvetēm vai dezinfekcijas līdzekļiem (piem., lietojot mikroskopu, datora klaviatūru, vingrošanas aprīkojumu, u.tml.)

30. Izglītības iestāde nodrošina regulāru telpu vēdināšanu ar caurvēju vai mehāniskā vēdināšanu.

31. Izglītības iestāde regulāri veic telpu tīrīšanu, izmantojot tīrīšanas dezinfekcijas līdzekļus.

32. Izglītības iestādes atbildīgai personai regulāri jāveic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, galdu virsmas, krēslu margas, virsmas labierīcībās) dezinfekcija.

33. Iestādes darbinieki mācību procesa laikā grupāsun pārējās iestādes iekštelpās lieto sejas maskas.

 

VI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI NEPIEDEROŠAS PERSONAS

34.Nav pieļaujama izglītības iestādē nepiederošu personu atrašanās bez iepriekšēja saskaņojuma.

35.Ja mācību procesā vai papildu nodarbībās iesaistās persona, kas ikdienā nestrādā izglītības iestādē, izglītības iestādes atbildīgā persona pārliecinās, ka personai nav slimību pazīmju un izmēra personas temperatūru.

36. Ārpus mācību procesa laika izglītības iestāde var izīrēt telpas izglītības iestādei nepiederošām personām, pārliecinoties, ka šīs personas nesaskaras ar izglītojamiem un pēc tam tiek veikta telpu vēdināšana.

 

VII.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

37. Kārtība tiek publicēta izglītības iestādes mājas lapā, ievietota ELIIS sistēmā, infografikas izvietotas izglītības iestādes ēkā, kā arī Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv pieejamas Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs.

 
 

                Vadītāja                                                                 Inga Veiķeniece

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009