Novembris 2023  
P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

 

Izmaiņas Liepājas pilsētas pašvaldības izstrādātajās Vadlīnijās Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

Sadaļa

Esošā redakcija

Ieviestās korekcijas

Normatīvais akts, kas nosaka prasību

Regulējums

Ievads

Papildināti normatīvi, uz kuru pamata izstrādātas vadlīnijas.

2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2002.gada 27.decembra ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai (Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm Covid-19 izplatības laikā

Pamatprincipu dalījums pa prioritātēm

!!! Vadlīnijas izstrādātas tā, lai maksimāli neietekmētu klātienes mācību procesu, tomēr pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai Liepājas pilsētā, rekomendējami ieviešamie pamatprincipi var kļūt par obligāti ievērojamiem pamatprincipiem.

!!!Ņemot vērā saslimstības rādītājus gan valstī kopumā, gan Liepājas pilsētā, līdz saslimstības rādītāju mazināšanās brīdim un kamēr ir spēkā valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 saslimstības mazināšanai,  obligāti ievērojami visi Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipi.

 

Epidemiologu ieteikumi.

 

Terminu skaidrojumi

Izglītojamo grupa - izglītojamie, kurus raksturo bieža, nemainīga saskare no mācību gada sākuma, piem.:

viena mācību klase vai vairākas mācību klases, kas mācās vienas izglītības iestādes vienā stāvā, stundu starpbrīžos izmanto vienus un tos pašus koplietošanas gaiteņus un labierīcību telpas un kuru ēdināšana norisinās vienā laikā.

 

Viena klase vai vienas klases daļa.

!!!Ņemot vērā saslimstības rādītājus gan valstī kopumā, gan Liepājas pilsētā, līdz saslimstības rādītāju mazināšanās brīdim un valstī noteikto ierobežojumu atvieglošanai, klašu plūsmas ir stingri jānodala.

Epidemiologu ieteikumi.

 

 

Sejas aizsegs:

Medicīniskā sejas aizsargmaska;

Higiēnas sejas aizsargmaska;

Sejas vairogs;

Lakats, tuneļveida šalle vai tml., kas nosedz personas elpceļus.

 

Mutes un deguna aizsegs:

-     Medicīniskā sejas maska;

-     Higiēnas sejas gmaska.

 

Epidemiologu un ārstu ieteikumi.

!!!Ņemot vērā saslimstības rādītājus gan valstī kopumā, gan Liepājas pilsētā, līdz saslimstības rādītāju mazināšanās brīdim un valstī noteikto ierobežojumu atvieglošanai, sejas vairogus izmantot nevar, jālieto tikai maskas, kas nosedz muti un degunu.

Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība, pirms ierašanās izglītības iestādē

Sejas aizsegu lietošana izglītojamiem sākumskolas vecuma grupā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecāki pēc iespējas nodrošina bērnam sejas aizsargmasku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma no 25.01.2021. nav spēkā!

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, 21.01.2021.grozījumi.

5.3.2.2. vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, …, izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā). Izglītojamie mutes un deguna aizsegus uzsāk lietot no 2021. gada 4. janvāra.

Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība izglītības iestādē

5.        Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai un Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai nodaļai.

6.        Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

5. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar Covid-19, ziņo par to Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai nodaļai, Izglītības pārvaldei un sastāda saslimušās personas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktiem kritērijiem.

6. Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona pēdējo divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās bijusi vienā telpā ilgāk par 15 minūtēm. Kontaktpersonu sarakstā jānorāda identificēto kontaktpersonu vārds, uzvārds, personas kods, Covid-19 pozitīvās personas vārds uzvārds, ar kuru būts kontaktā, un pēdējā kontakta diena. Kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna, kurus ilgumu nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts.

7. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas atbildīgā persona sarakstu nosūta uz e-pastu kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus un ziņo par kontaktpersonu skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai.

8. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

9. Ja bērnam noteikts attālinātais mācību process, vecākiem ir iespēja pieteikties “Slimības palīdzības pabalstam”, lai nodrošinātu sākumskolas posma izglītības ieguvi, saglabājot darba tiesiskās attiecības.

 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

46. Ar Covid-19 inficētās konkrētās personas kontaktpersonas nosaka:

46.3. pirmsskolas izglītības iestādes vai izglītības iestādes vadītājs pirmsskolas izglītības vai izglītības iestādē.

 

46.Pirmsskolas izglītības iestādē, izglītības iestādē vai darba vietā (turpmāk – kolektīvs):

46.1. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis, centrs informē kolektīva vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu kolektīvā un kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai;

46.1.ja kolektīva vadītājs saņem no izglītojamā, izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19, viņš nekavējoties sazinās ar centru;

46.2. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši centra sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu;

46.3. kolektīva vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta centram;

46.4. centrs pēc šo noteikumu 46.3. apakšpunktā minētā saraksta saņemšanas pārbauda tā atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz sarakstu Nacionālajā veselības dienestā ievadei vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai.

10. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

 

5.13.5. ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

Definēti jauni nosacījumi.

11.    Ja bērnam noteikts attālinātais mācību process, vecākiem ir iespēja pieteikties “Slimības palīdzības pabalstam”, lai nodrošinātu sākumskolas posma izglītības ieguvi, saglabājot darba tiesiskās attiecības.

 

Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” grozījumi,

spēkā no 2020.g. 18. decembra

 

51. Lai saņemtu slimības palīdzības pabalstu, persona iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu un darba devēja apliecinājumu, ka persona nevar strādāt attālināti, kā arī:

1) šo pārejas noteikumu 48. punkta 1. apakšpunktā minētā persona — izglītības iestādes izziņu par bērna apmeklētās pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti. Izziņā norāda laika periodu, kurā ir noteikta karantīna vai mācību apguve tiek nodrošināta attālināti;

2) šo pārejas noteikumu 48. punkta 2. apakšpunktā minētā persona — pašvaldības izziņu, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra, vai dienas centra izziņu, ka ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami. Izziņā norāda laika periodu, kurā minētie pakalpojumi nav pieejami.

Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība

3.   Darbinieki ir aicināti ņemt līdzi sejas aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā.

 

3.   Darbinieki lieto sejas masku visas darba dienas laikā. Ņemot vērā šī brīža saslimstības rādītājus un epidemiologu norādījumus, nedrīkst lietot vizierus.

Sejas maskas katram darbiniekam nodrošina valsts.

2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

 

Saskaņā ar epidemiologu un ārstu norādījumiem, nevar lietot vizierus. Atļautas tikai sejas maskas, kas pilnībā nosedz muti un degunu.

 

5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas (personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai)

5.43. publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus

 

6.Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai.

7.Ja darbiniekam tiks apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.

 

6. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid-19, ziņo par to Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai nodaļai, Izglītības pārvaldei un sastāda saslimušās personas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktiem kritērijiem.

7. Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona pēdējo divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās bijusi vienā telpā ilgāk par 15 minūtēm. Kontaktpersonu sarakstā jānorāda identificēto kontaktpersonu vārds, uzvārds, personas kods, Covid-19 pozitīvās personas vārds uzvārds, ar kuru būts kontaktā, un pēdējā kontakta diena. Kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna, kurus ilgumu nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts.

8. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas atbildīgā persona sarakstu nosūta uz e-pastu kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas un ziņo par kontaktpersonu skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai.

9. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

10.     Covid-19 saslimušajam, viņa kontaktpersonai, kura atrodas karantīnā, un ar Covid-19 slima bērna kopējam izsniedz darbnespējas lapu B. Slimības lapu apmaksā VSAA, kad tā ir noslēgta: saslimušajam un kontaktpersonai – par visu periodu, saslimuša bērna kopējam – par 14 dienām (21 dienu, ja bērns ārstējies slimnīcā). Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas pirmās dienas. 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

46. , 46.3., 46.46.1.1 , 46.2. , 46.3.  46.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. […] Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darbnespējas pirmās dienas. Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Par šo periodu izsniedzama Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" noteiktā darbnespējas lapa B.

Higiēna

Definēti jauni nosacījumi. Mainās esošās numerācijas punkti.

3.            Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki mācību procesa laikā un ārpus tā lieto sejas maskas.

4.            Darbinieki darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus.

5.            Sejas maskas var nelietot tikai personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu sejas masku lietošanai.

 

 

 

 

 

11. Izglītības iestādē jānodrošina regulāra telpu vēdināšana vai mehāniskā vēdināšana. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

12. Ja skolā nav mehāniskas vēdināšanas, klase vēdināma, atverot visus logus un durvis. Vēdināšanas laikā izglītojamie klases telpā neatrodas, tādēļ būtiski plānot, lai vēdināšanas laikā tiktu saglabāts izglītojamo plūsmu nesaskaršanās princips.

 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”

 

 

 

 

 

 

2002.gada 27.decembra ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītības iestādē nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas.

5.43. publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus.

39. Mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīko mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē un dušas telpā ierīko mehānisko vilkmes ventilāciju. Mehāniskās pieplūdes ventilāciju ierīko tā, lai tualetē un dušas telpā nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. Telpu, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

Informēšana

3.   Izglītības iestādes noteiktā atbildīgā persona visus izglītojamos apmāca par higiēnas prasību ievērošanu un atbilstošu izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību, skolas noteikto uzturēšanās kārtību un distancēšanās ievērošanu.

4.   Izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus par higiēnas prasību ievērošanu un atbilstošu izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību, izglītības iestādes noteikto uzturēšanās kārtību un distancēšanās ievērošanu

 

2.    Atsākoties klātienes mācību procesam, izglītības iestādes atbildīgā persona/-as informē izglītojamos un darbiniekus par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

3.    Atsākoties klātienes mācību procesa organizēšanai, atbildīgā persona/-as informē vecākus par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem izglītības iestādē.

4.    Izglītības iestādes atbildīgā persona par epidemoloģisko situāciju sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju izstrādā kārtību informēšanas pasākumu organizēšanai izglītības iestādē un iesniedz izstrādāto kārtību Izglītības pārvaldē.

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”

 

4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

4.1. informēšana.

26. Izglītības iestāde:

26.1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, laboratoriju un dienesta viesnīcu izmantošanu.

 

Distancēšanās

Rekomendējami ieviešams epidemioloģiskās drošības pamatprincips.

 

3.            Izglītības iestāde izstrādā rīcības plānu, ja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ nepieciešams daļēji vai pilnībā mācību procesu organizēt attālināti, ievērojot IZM vadlīnijas un saskaņojot to ar pašvaldību.

 

Obligāti ievērojams epidemioloģiskās drošības pamatprincips. Pastiprinātas plūsmu nodalīšanas prasības.

 

3. Ja izglītības iestādē pasliktinās epidemioloģiskā situācija, izglītības iestāde maina darba organizāciju, izdodot rīkojumu un informē par to Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu un vecākus.

 

Vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības.

 

 

Epidemiologu ieteikumi.

 

 

 

 

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”

 

 

No 25.01.2021. norma nav spēkā, bet jāseko līdzi MK lēmumiem pirms klātienes mācību procesa atsākšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2. vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības, izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā). Izglītojamie mutes un deguna aizsegus uzsāk lietot no 2021. gada 4. janvāra.

Fakultatīvās nodarbības

Fakultatīvo nodarbību apmeklētāji uzskatāmi par vienu izglītojamo grupu, tādēļ attiecināmi iepriekš minētie, obligāti ievērojamie pamatprincipi par personas veselības stāvokļa uzraudzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Fakultatīvas nodarbības klātienē nav atļautas.

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”

5.13.4. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti.

Personas, kas ikdienā nestrādā izglītības iestādē

Bija atļautas, ievērojot drošības prasības

Atļautas tikai 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu studentiem kvalifikācijas iegūšanai, ievērojot drošības prasības.

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”

 

5.13.2.3. individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci.

 

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009