Novembris 2023  
P O T C P S Sv
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Izglītojamā speciālo vajadzību izvērtēšanas kārtība

 
Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3405, tāl.,fax. 63441699, 63442102, 

e-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv
 
 
 
 

APSTIPRINĀTI

Ar 2022.gada 13.septembra

Rīkojumu Nr.27-i

 
 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 
 

IZGLĪTOJAMĀ SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANAS, 

INDIVIDUĀLĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA IZSTRĀDES 

UN ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 21.1 punktu, 58.pantu;

 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.,26. pantu;

Ministru kabineta 29.06. 2021.2021. Nr. 453,, Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs”;

Ministru kabineta 19.11.2019. noteikumiem Nr.556

„Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 7.punktu
                                                                                                               I.                        VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 

1.    Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai (turpmāk – kārtība) nosaka vienotu pieeju izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai

2.    Kārtības mērķis ir veicināt savlaicīgu izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu izglītības iestādē un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu, kas ļauj izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām apgūt mācību saturu un veicinātu viņu iekļaušanos izglītības procesā.

 

3.    Kārtība nosaka:

1.1.izglītojamā speciālo vajadzību noteikšanasprocesa organizāciju;

1.2.vecāku vai izglītojamā likumisko pārstāvju (turpmāk – likumiskie pārstāvji) informēšanu par speciālo vajadzību izvērtēšanas rezultātiem un atbalsta pasākumiem izglītojamā mācību satura apguvei Iestādē, ja tādi nepieciešami;

1.3.pedagogu, atbalsta personāla rīcību, ja izglītojamajam ir konstatētas attīstības vai mācīšanās traucējumi;

1.4.izglītojamā individuālā izglītības programmas apguves plāna (turpmāk – plāns) sastādīšanu, īstenošanu un izvērtēšanu;

4.    Kārtība ir saistoša visiem Iestādes pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar Iestādes izglītojamajiem.

 
 
 
  1. IZGLĪTOJAMO SPECIĀLO VAJADZĪBU NOTEIKŠANAS PROCESA  ORGANIZĀCIJA UN ATBALSTA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
 

II1.Izglītojamo, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, speciālo vajadzību izvērtēšanas kārtība

 

5.    Uzsākot katru jaunu mācību gadu, Iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka par izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanu atbildīgo pedagogu un atbalsta komandas sastāvu, nosakot atbalsta komandas vadītāju un protokolistu.

6.    Izglītojamo izvērtēšanu veic:

6.1.katras grupas pedagogi izglītojamajiem, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, līdz 15.oktobrim;

6.2.izglītojamajiem pēc ilgas prombūtnes vai kuri uzņemti Iestādē mācību gada sākumā – līdz 30.oktobrim, ņemot vērā adaptācijas periodu;

6.3.izglītojamiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, izvērtēšana nav nepieciešama. Ja pedagoģiski medicīniskā komisijas atzinumi ir terminēti, tad veic atkārtotu izglītojamā speciālo vajadzību izvērtēšanu pēc termiņa beigām.

6.4.mācību gada laikā, papildus uzņemtajiem izglītojamajiem, viena mēneša laikā no uzņemšanas brīža.

7.     Lai izvērtētu izglītojamo speciālās vajadzības, pedagogi izmanto veidlapu “Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē” (1.pielikums) (turpmāk – izvērtēšanas veidlapa). Izvērtēšanas veidlapā norāda, vai izglītojamam nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums.

8.    Ar izvērtējuma rezultātiem tiek iepazīstināti izglītojamo likumiskie pārstāvji, saruna tiek fiksēta protokolā (2.pielikums).

 

II2  Izglītojamo, kuriem nepieciešams atbalsts, speciālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta pasākumu sniegšanas kārtība

 

9.    Ja izglītojamā grupas pedagogs konstatē izglītojamā uzvedības, attīstības vai mācīšanās grūtības, tad vienas nedēļas laikā pēc konstatēšanas/izvērtēšanas, viņš veic individuālas sarunas ar izglītojamā vecākiem un raksta pieteikumu atbalsta komandai (3.pielikums).

10.    Uz izglītojamā likumisko pārstāvju iesnieguma pamata (4.pielikums), izglītības iestādes un /vai citi atbalsta speciālisti pēc likumisko pārstāvju izvēles, veic izglītojamā novērtējumu un sniedz atzinumu.

11.    Ja izglītojamā likumiskie pārstāvji nesadarbojas ar izglītības iestādi, tad iestādes atbalsta speciālisti (logopēds) un/vai citi atbalsta speciālisti ārpus izglītības iestādes (speciālais pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs) veic izglītojamā novērtējumu un sniedz atzinumu, pamatojoties uz atbalsta komandas vadītāja pieteikumu (5.pielikums), informējot par to izglītojamā likumiskos pārstāvjus.

12.    Izglītojamā likumiskie pārstāvji, pēc nepieciešamības, ņemot vērā atbalsta speciālistu veikto izglītojamā novērtējumu un atzinumu, var vērsies ar iesniegumu (pielikums Nr.6) pēc palīdzības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

13.     Ja izglītojamais pieteikts pedagoģiski medicīniskajai komisijai, Iestāde sagatavo informāciju par izglītojamo (pielikums Nr.7) iesniegšanai pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

 
 
  1. INDIVIDUĀLĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNA SASTĀDĪŠANA UN ĪSTENOŠANA
 
14. Plāna izveides principi:

14.1 mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti, ievērojot izglītības programmas prasības un izglītojamā individuālās vajadzības;

14.2 tiek precīzi apzinātas izglītojamā stiprās un vājās puses, lai noteiktu nepieciešamo mācību saturu, metodes un līdzekļus;

14.3 Izglītojamajam un viņa likumisko pārstāvju, skolotāju un speciālistu plānota sadarbība mērķu un uzdevumu sasniegšanai;

14.4 izstrādāti kritēriji, kurus pārbaudot var secināt, vai mērķis un uzdevumi ir sasniegti;

14.5 plānošana ir elastīga.

 

15      Plāna izstrādāšanas mērķi un uzdevumi:

15.1 sniegt atbalstu un palīdzēt apgūt mācību saturu izglītojamajam ar speciālām vajadzībām, atbilstoši viņa vajadzībām;

15.2 noteikt izglītojamajam individuāli piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus, atspoguļojot tos plānā;

15.3 izvērtēt mācību saturu, metodes, līdzekļus un izglītojamā mācību sasniegumu attīstības dinamiku noteiktā laika posmā;

15.4 veicināt likumisko pārstāvju, skolotāju un speciālistu sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai.

 

16      Plāna izstrādāšana un īstenošana:

16.1 atbalsta komandas speciālisti izvērtē un apkopo pedagogu un atbalsta speciālistu (izglītības vai klīniskais psihologs, logopēds, skolotājs logopēds vai speciālais pedagogs, sociālais pedagogs) vai pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinumus, piedāvātos palīdzības veidus, sagatavotās rekomendācijas, ieteikumus par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;

16.2 viena mēneša laikā pēc izglītojamā speciālo vajadzību izvērtēšanas un rekomendāciju par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem saņemšanas, tiek izstrādāts izglītojamā “Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālajām vajadzībām” (turpmāk – plāns) (8.pielikums);

16.3 par plāna izstrādi, īstenošanu un izvērtēšanu ir atbildīgs ar rīkojumu noteiktais izglītojamā ar speciālajām vajadzībām grupas pedagogs;

16.4 plāna izstrādes, īstenošanas un izvērtēšanas veikšanu kontrolē Iestādes atbalsta komandas vadītājs;

16.5 plānu izstrādā laika posmam, kas nepārsniedz 12 mēnešus;

16.6 plāns tiek veidots elektroniski – dokumenta formā Google Mākoņa platformā un ir pieejams visām ar konkrēto plānu saistītajām personām, tajā skaitā izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem. Pēc nepieciešamības, plānu var papildināt ar jaunu informāciju jebkurā brīdī visas saistītās personas;

16.7 ja plāna izstrādes periodā vēl nav pieejams kāda atbalsta speciālista izvērtējums, plāns tiek atkārtoti papildināts un koriģēts pēc speciālista atzinuma saņemšanas

 

17      Plāna izvērtēšana:

17.1plāna īstenošanas gaitu ne retāk kā divas reizes mācību gada laikā kopīgi izvērtē Atbalsta komandas pārstāvji, izglītojamā likumiskie pārstāvji un plāna īstenošanā iesaistītie pedagogi, vienojas par turpmākiem individuālā atbalsta pasākumiem, atspoguļojot tos plānā;

17.2ja, izvērtējot plāna īstenošanas gaitu, konstatē, ka atbalsta pasākumu piemērošana palīdzējusi izglītojamam sasniegt plānā noteiktos mērķus, tad par plāna īstenošanu atbildīgais pedagogs sadarbībā ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem veic plānā izmaiņas, tās nesaskaņojot ar atzinumu sniegušajiem šīs Kārtības 15.1. punktā minētajiem atbalsta speciālistiem;

17.3ja atbalsta pasākumu piemērošana nav palīdzējusi izglītojamam sasniegt plānā noteiktos mērķus, sadarbībā ar šīs Kārtības 15.1. punktā minētajiem atbalsta speciālistiem, kuri sniedza atzinumu, izglītības iestādes atbalsta komanda un pieaicinātie speciālisti veic atkārtotu speciālo vajadzību novērtēšanu.

 
  1. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
 

18      Noteikumus un tā grozījumus saskaņo pedagoģiskās padomes sēdē un apstiprina Iestādes vadītājs.

19      Ar kārtību tiek iepazīstināti Iestādes darbinieki un izglītojamo likumiskie pārstāvji. Iepazīšanos ar kārtību Iestādes darbinieki apstiprina ar savu personisko parakstu.

20      Dokumentāciju kārto un uzglabā Iestādes lietvedībā noteiktajā kārtībā.

21      Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1.septembrī.

 


Iestādes vadītāja  

 
 
 
 
 
 
 


1.pielikums
 
 

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolas izglītības iestādēs

 
Pirmsskolas izglītības iestāde          ____________________________________________

Izglītojamā vārds, uzvārds               ____________________________________________

Izvērtētāja vārds, uzvārds, amats     ____________________________________________

 
1. Valodu mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
1.1.
Atbild uz jautājumiem
 
 
 

Pedagogs ieinteresē izglītojamo un rada vēlmi izteikties, veikt uzdevumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

 
1.2.

Uzdod vienkāršus, īsus jautājumus, saistītus ar ikdienu

 
 
 
1.3.
Uzklausa citus
 
 
 
1.4.
Piedalās sarunās
 
 
 
1.5.

Stāsta par redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, saskaņojot vārdus teikumos (patstāvīgi vai ar pedagoga atbalstu)

 
 
 
1.6.
Nosauc pirmo skaņu vārdā
 
 
 
1.7.
Pareizi izrunā skaņas
 
 
 
1.8.
Pazīst atsevišķus burtus
 
 
 
1.9.
Raksta burtu elementus
 
 
 
 
1.10. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
2.1.
Nosauc savu vārdu un uzvārdu
 
 
 

Pedagogs lūdz izglītojamo nosaukt savu un ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, dzīvesvietu un vecumu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

2.2.
Nosauc savu ģimenes locekļu vārdus
 
 
 
2.3.

Nosauc savu dzīvesvietu (valsti, pilsētu, pagastu)

 
 
 
2.4.
Nosauc savu vecumu
 
 
 
 
2.5. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
3.1.
Deklamē īsu dzejoli
 
 
 

Pedagogs aicina izglītojamo radošā darbā attēlot pazīstamus priekšmetus vai dabas objektus, izmantojot izglītojamā izvēlētu tehniku, piemēram, zīmēšanu, gleznošanu, aplicēšanu, veidošanu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

3.2.
Dzied kopā ar citiem
 
 
 
3.3.
Dejo kopā ar citiem
 
 
 
3.4.
Piedalās rotaļās
 
 
 
3.5.

Attēlo radošā darbā pazīstamus objektus

 
 
 
 
3.6. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
4. Dabaszinātņu mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
4.1.
Atšķir gadalaikus
 
 
 

Pedagogs lūdz izglītojamam nosaukt gadalaikus un dzīvos organismus, kā arī raksturot tos. Lai izglītojamam palīdzētu, pedagogs var izmantot arī atbilstošus attēlus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

4.2.

Nosauc dažas gadalaikam raksturīgākās pazīmes

 
 
 
4.3.

Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē sastopamos dzīvniekus

 
 
 
4.4.

Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē novērojamos augus

 
 
 
4.5.

Nosauc un īsi raksturo tuvākajā apkārtnē novērojamās sēnes

 
 
 
 
4.6. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
5. Matemātikas mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
5.1.

Nosauc priekšmetu skaitu pieci apjomā

 
 
 

Pedagogs lūdz izglītojamam, praktiski darbojoties, skaitīt līdz pieci un atpakaļ, veidot skaitlim priekšmetu kopu iespējamos variantus, grupēt priekšmetus pēc vienas pazīmes, piemēram, krāsas vai lieluma, salīdzināt priekšmetu kopas. Pedagogs lūdz izglītojamam no piedāvātajiem priekšmetiem vai ģeometriskajām figūrām veidot ritmiskus sakārtojumus. Pedagogs lūdz izglītojamam attēlos parādīt ģeometriskas figūras, kuras izglītojamais pazīst. Pedagogs lūdz izglītojamam nosaukt priekšmeta atrašanās vietu.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

5.2.

Veido priekšmetu kopas pieci apjomā dažādās variācijās

 
 
 
5.3.

Grupē priekšmetus pēc vienas pazīmes

 
 
 
5.4.

Salīdzina priekšmetu kopas pēc skaita

 
 
 
5.5.

Atbilstoši nosacījumam un radoši veido sakārtojumus, tai skaitā ritmiskas rindas, kas atšķiras pēc vienas pazīmes

 
 
 
5.6.

Pazīst ģeometriskas figūras (riņķi, četrstūri,

trijstūri)
 
 
 
5.7.

Nosauc objekta atrašanās vietu telpā, lietojot jēdzienus "virs, zem, pie, aiz, blakus"

 
 
 
 
5.8. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
6. Tehnoloģiju mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
6.1.
Satver un lieto rakstāmpiederumus
 
 
 

Pedagogs izvērtē izglītojamā rakstāmpiederumu un darbarīku lietošanas prasmes.

Pedagogs piedāvā izglītojamam dažādus materiālus, aicina izglītojamo izteikt idejas par to izmantošanu un rosina izgatavot dažādus izstrādājumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

6.2.

Satver un uzmanīgi lieto darbarīkus

 
 
 
6.3.

Līmē, plēš, loka, griež papīru un tekstilmateriālu

 
 
 
6.4.

Veido regulāras un neregulāras formas no veidošanas materiāliem

 
 
 
6.5.

Kombinē un sastiprina dažādus materiālus, tai skaitā dabas materiālus

 
 
 
 
6.6. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
 
Nr.
p. k.

Izglītojamā zināšanas, izpratne un pamatprasmes

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo)

Pedagoga darbība

daļēji
7.1.

Iesaistās kustību rotaļās telpās un ārā

 
 
 

Pedagogs aicina izglītojamo iesaistīties kustību rotaļās, drošā vidē veikt pārvietošanos, šķēršļu un priekšmetu pārvietošanas uzdevumus.

Pedagogs izvērtē izglītojamā zināšanas, izpratni un pamatprasmes, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

7.2.

Pārvietojas dažādās vidēs atbilstoši nosacījumiem

 
 
 
7.3.

Pārvar šķēršļus dažādos veidos un sev piemērotā tempā

 
 
 
7.4.
Notur līdzsvaru
 
 
 
7.5.

Ikdienā ievēro personīgo higiēnu

 
 
 
 
7.6. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
8. Novērojumi par izglītojamā uzvedību ikdienā
 
Nr.
p. k.

Uzvedības novērojumi

Vērtējums

(atzīmēt atbilstošo, salīdzinot šo bērnu ar citiem bērniem viņa grupā)

Pedagoga darbība

neatbilst

daļēji vai dažreiz atbilst

pilnībā vai bieži atbilst

8.1.
Labprāt dalās ar citiem bērniem
 
 
 

Pedagogs izvērtē izglītojamā uzvedību, pamatojoties uz pedagoģiskajiem novērojumiem

8.2.

Drīzāk vientuļnieks, mēdz spēlēties vienatnē

 
 
 
8.3.

Viegli novērst uzmanību, nenoturīgas koncentrēšanās spējas

 
 
 
8.4.
Draudzīgs, izpalīdzīgs
 
 
 
8.5.
Neatbild, kad kāds ar viņu runā
 
 
 
8.6.
Nevar nosēdēt mierīgi, nemierīgs
 
 
 
8.7.
Nespēj pagaidīt, vēlas visu tūlīt
 
 
 
8.8.

Daudz raižu, bieži izskatās noraizējies

 
 
 
8.9.

Bieži ir dusmu lēkmes vai aizsvilstas

 
 
 
 
8.10.

Bieži kaujas ar citiem bērniem vai dara tiem pāri

 
 
 
 
8.11.
Ņem vērā citu cilvēku jūtas
 
 
 
 
8.12.

Parasti paklausīgs, dara to, ko liek pieaugušie

 
 
 
 
8.13.

Bieži ir nelaimīgs, nomākts vai raudulīgs

 
 
 
 
 

8.14. Citas izglītojamam raksturīgas uzvedības izpausmes ikdienā (ja nepieciešams)

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
8.15. Secinājumi un novērojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
9. Ieteikumi
 

9.1. Izglītojamā stiprās un vājās puses (ko izglītojamais prot un dara ar prieku, jomas, kurās nepieciešams atbalsts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

9.2. Ieteikums par to, vai izglītojamam nepieciešams Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 556 "Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām" noteiktais izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums (atzīmēt atbilstošo):

KVADRATS ir nepieciešams atbalsta speciālista atzinums

KVADRATS nav nepieciešams atbalsta speciālista atzinums

 

9.3. Citi ieteikumi (ja nepieciešams)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Izvērtētājs __________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Datums* _______________
 

Izglītojamā likumiskais pārstāvis ________________________________________________

(vārds, uzvārds)
 

iepazīstināts ar speciālo vajadzību izpētes rezultātiem un ieteikumiem.

 

Izglītojamā likumiskais pārstāvis ________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts*)
 

Datums*                                 

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.

 
 
 
 


 
2.pielikums

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “________” atbalsta komandas sapulce 

 

ar_________________________________ vecākiem

 
PROTOKOLS
 

20____gada__________________

 
Sapulcē piedalās:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds)
Darba kārtība:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Norises gaita:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Pieņemtie lēmumi par tālāko virzību, veicamajiem pasākumiem:

1)______________________________________________________________________________________________________________________________________________2)______________________________________________________________________________________________________________________________________________3)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Protokolēja (vārds, uzvārds, paraksts)

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009