Marts 2024  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Liepājas pilsētas dome

LIEPĀJAS KRISTĪGĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Reģ.Nr.3001902785,

Celmu ielā 4, Liepājā, LV-3405, tāl.63441699, 63442102

e-pasts: kristigais@liepaja.edu.lv

 
 
APSTIPRINĀTS

                                                                                                 Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes                   

Vadītāja I.Veiķeniece
                         2019.gada 18.septembrī
 

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.pumktu,

2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām

un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”

 

1.     Vispārējie noteikumi

 

1.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (turpmāk – kārtība) izstrādāta Liepājas Kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – iestāde), nodrošinot pirmsskolas izglītības skolotājam (turpmāk – pedagogs) vienotu pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā.

2.     Izglītojamo sasniegumu vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti izglītojamam un pedagogam, kura mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu.

3.     Kārtība ir saistoša pirmsskolas iestādes pedagogiem un ar to iepazīstina bērna vecākus vai likumiskos pārstāvjus.

4.     Vērtēšanas kārtība ir izstrādāta atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktajiem pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipiem.

 

2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi

5.     Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas procesā tiek ievēroti vērtēšanas pamatprincipi:

5.1. atklātības un skaidrības princips – izglītojamajam ir zināmi un skaidri saprotami sasniedzamie rezultāti un snieguma vērtēšanas kritēriji;

5.2. metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus metodiskos vērtēšanas paņēmienus;

5.3. sistēmiskuma princips – izglītojamā snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru, pamatotu un noteiktā secībā veidotu darbību kopums;

5.4. iekļaujošais princips – vērtēšanu pielāgo ikviena izglītojamā dažādajām mācīšanās vajadzībām;

5.5. izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā individuālā mācību snieguma attīstība.

 
 

3.Mācību sasniegumu vērtēšanas process, metodiskie paņēmieni un formas

 

6.     Vērtēšana ir mācīšanās procesa sastāvdaļa, kurā vērtē izglītojamā mācīšanās procesu, individuālos sasniegumus un rosina izglītojamo veikt pašvērtējumu.

7.     Izglītojamo mācību sasnieguma vērtēšanas pamatā ir pedagogu novērojumi, kas iegūti jautājot, klausoties, novērojot un izmantojot izglītojamo darbus.

8.     Mācību procesā vērtēšanai tiek izmantota:

8.1. diagnosticējošā vērtēšana – mācību gada, temata vai prasmes apguves sākumā mācību procesa plānošanai un pilnveidei, kā arī izglītojamo sasniegumu dinamikas izpētei;

8.2. formatīvā vērtēšana – notiek mācību procesā visas dienas garumā novērojot, klausoties, jautājot un analizējot, sniedzot atgriezenisko saiti, lai uzlabotu izglītojamā sniegumu;

8.3. summatīvā vērtēšana – temata apguves un izglītības posma noslēgumā.

9.     Mācību sasniegumu vērtēšanai izmantojamas vērtēšanas formas:

9.1. mutvārdu – uz izaugsmi vērsta, atbalstoša atgriezeniskā saite par sasniegumu;

9.2. rakstveida – izglītojamo sasniegumus pedagogi fiksē tiešsaistes sistēmā ELIIS (https://eliis.eu/auth/login), žurnālā veicot un analizējot pedagoģiskā procesa dienas kopsavilkumu, kā arī veicot izglītojamo individuālos pedagoģiskos vērojumus; 2 reizes gadā (decembrī, maijā) veic ierakstus izglītojamo individuālajās attīstības kartēs.

10. Mācību sasniegumu vērtēšanai izglītojamais pēc pedagoga izvirzītiem vai paša formulētiem kritērijiem, novērtē savu darbu vai izaugsmi ar aplausiem, žestiem, uzlīmēm, emociju zīmēm, mutvārdos.

11. Pedagogs novērtē izglītojamā sniegumu attiecībā pret sasniedzamajiem rezultātiem:

11.1. (S) sācis apgūt – izglītojamais ir uzsācis sasniedzamā rezultāta apguvi, bet viņam nepieciešams atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma izpildei;

11.2. (T) turpina apgūt – izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis daļēji, un tas nav noturīgs, dažkārt vēl nepieciešami atbalsta materiāli vai pedagoga pamudinājums;

11.3. (A) apguvis – izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi pazīstamās un nepazīstamās situācijās;

11.4. (P) apguvis padziļināti – izglītojamais plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi daudzveidīgās situācijās un pamatot pielietoto stratēģiju izvēli.

12. Izglītojamo mācību sasnieguma vērtēšanas pamatā ir pedagogu strukturēta bērna darbību vai darba galarezultāta novērojumi.

13. Ja obligātajā izglītības vecumā esošais izglītojamais kāda iemesla dēļ neapmeklē izglītības iestādi, grupas pedagogi izglītojamā sasniegtos rezultātus vērtē pēc iesūtītajiem darbiem un/vai kad izglītojamais atgriezies izglītības iestādē.

14. Iestādes logopēds veic izglītojamo valodas attīstības vērtēšanu pēc Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu logopēdu obligātās dokumentācijas.

15. Mācību sasniegumu atspoguļošanu pārrauga iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā, nepieciešamības gadījumā pārrunājot ar pedagogu konstatētās nepilnības.

4. Atbalsts izglītojamiem
  1. Ja pedagogs izglītojamajam ir konstatējis kāda veida atbalsta pasākumu nepieciešamību, tas rīkojas atbilstoši iestādes “Atbalsta komandas darbības reglamentā’ noteiktai kārtībai.
 

5. Sadarbība ar izglītojamā vecākiem vai likumisko pārstāvi

 
  1. Pedagogs informē izglītojamā vecākus vai likumisko pārstāvi par bērna mācību sasniegumiem, ievērojot konfidencialitāti tiešsaistes sistēmā ELIIS (https://eliis.eu/auth/login)
  2. Pirmsskolas izglītības satura apguves noslēgumā par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiskā formā informē izglītojamā vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
  3. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji vienu reizi mācību gadā un pēc nepieciešamības, individuālās pārrunās, tiek iepazīstināti ar izglītojamo sasniegumiem.
 
6. Noslēguma jautājumi
 
  1. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji par kārtību tiek informēti grupu vecāku sapulcēs, individuālās sarunās, tiešsaistes sistēmā ELIIS, iestādes mājas lapā.
  2. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība saskaņota Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes 2019.gada 8.septembra Pedagoģiskās padomes sēdē
 
 
 
 

               Vadītāja                                                                    I.Veiķeniece

 

    

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009