Jūlijs 2024  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 
 
 Liepāja 28.10.2022
 

(vieta, datums)

 
 
 
 
Publiskojamā daļa
 
 
 
 
 
 


 

1.      Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./ 2022. mācību gadā

Izglītības
programmas nosaukums
 
Izglītības
programmas
kods
 
Īstenošanas vietas adrese
(ja atšķiras no juridiskās adreses)
Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi (prof. izgl.) vai uzsākot 2021./2022. māc. g. (01.09.2021.)

Izglītojamo skaits, noslēdzot sekmīgu programmas apguvi (prof. izgl.)  vai noslēdzot   2021./2022.māc.g.
(31.05.2022.)
Nr.
Licencēšanas
datums
 
Pirmsskolas
izglītības
programma
0101111
Celmu iela 4, Liepāja LV-3405
V-1186
26.04.2019
194
194
 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):

1.2.1.      dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē
2021./2022. mācību gada laikā); 17 izglītojamie.
1.2.2.      vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 2 izglītojamie.

 
1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums
 
N. p. k.
Informācija
Skaits

Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)

1.       

Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.)

0
 

2.       

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2021./2022. māc. g. (līdz 31.05.2022.)

2
Logopēds 0,970 likme, sociālais pedagogs 0,5likme
 
 
 
 
 
 
 
2.      Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes
 

2.1. Izglītības iestādes misija – Komandas darbā un sadarbībā ar vecākiem, pedagoģiski

un psiholoģiski pozitīvi labvēlīgā rotaļu un mācību vidē, ikvienā bērnā attīstām estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, pilnveidojot katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – Vispusīgi attīstīts, zinātkārs, radošs un

dzīvespriecīgs bērns, kurš sadarbojas un veido pozitīvas attiecības, balstoties uz vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām.

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – cieņa, sadarbība, atbildība.

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti.
 
Prioritāte
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu izpildi (sasniegts/ daļēji sasniegts/ nav sasniegts) un komentārs

Atbalsta sistēmas izveidošana jaunajiem pedagogiem un tās ieviešana praksē.

Kvalitatīvi

Atbalsta sistēmas izveidošanā piedalās izglītības iestādes vadība, jaunie pedagogi un pedagoga mentori.

 
Daļēji sasniegts
Iestādē nav pedagogu mentors. Pilnveidot atbalsta sistēmu.
Kvantitatīvi

Trīs jaunajiem pedagogiem vienu reizi mēnesī sniegts pedagoģiskais atbalsts.

 
Sasniegts
Āra vides aktualizēšana pedagoģiskā procesa organizēšanā.
Kvalitatīvi

1)      Sporta aktivitātes 5 - 6 gadus vecu bērnu grupās , vadoties no laika apstākļiem tiek organizētas āra vidē.

2)      Darbojoties āra vidē, izglītojamiem veidojas labāka koncentrēšanās  un uzmanības noturība mācīšanās procesā.

3)      Izglītojamiem, palīdzot sētniekam teritorijas uzkopšanā, puķu dobju sakopšanā, lapu grābšanā u.c. tiek īstenota darba tikuma veidošana.

 
Sasniegts.
 
 
 
Sasniegts
 
 
 
Sasniegts
 
 

Kvantitatīvi

1)      Uzstādīti 3 fizisko aktivitāšu centri.

2)      100% grupās pedagoģiskā procesa norise 1 diena nedēļā plānota un īstenota āra vidē.

3)      Izveidotas 8 zaļās dobes.
 
Sasniegts
100%
Daļēji sasniegts
3 grupām nebija iknedēļas regularitāte.
Sasniegts

Pedagoģiskā, psiholoģiskā un sociālā atbalsta sniegšana izglītojamajiem, iesaistot ģimenes un pilnveidojot pedagogu profesionālo kvalitāti.

Kvalitatīvi

1)      Sadarbībā ar sociālo pedagogu un vecāku līdzdalību sniegts pedagoģisks un sociāls atbalsts izglītojamajiem viņu individuālo vajadzību nodrošināšanā.

2)      Izstrādāti un īstenoti individuālie plāni.

3)      Organizēts attālinātais mācīšanās process, izveidojot FB slēgto grupu “Mācamies savādāk”.

 
Sasniegts
 
 
 
 
Sasniegts
 
Sasniegts
 
Kvantitatīvi

1)      Izanalizētas 23 pedagogu anketas par viņu profesionālās pilnveides vajadzībām.

2)      Noorganizēti 2 profesionālās pilnveides kursi audzināšanas jautājumos, zinātniskā vērošana, LEAN ietvars pedagoģijā.

 
 
 
Sasniegts
 
 
 
Daļēji sasniegts
70% skolotāju paši bija atraduši un apmeklējuši kursus individuāli.
Nenotika kursi par LEAN ietvaru pedagoģijā.
 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2022./ 2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

 
Prioritāte
Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu izpildi (sasniegts/ daļēji sasniegts/ nav sasniegts) un komentārs

Izglītojamo individuālo vajadzību noteikšana un atbalsta materiālu veidošana iekļaujošās izglītības īstenošanai.

Kvalitatīvi

Vadītāja izstrādā kārtību par izglītojamo individuālo vajadzību noteikšanu un individuāla izglītības programmas apguves plāna īstenošanu.

Vadītājas vietniece izglītības jomā konsultē skolotājus un skolotāju palīgus par izvērtēšanas metodiku un atbalsta materiālu veidošanas galvenajiem nosacījumiem.

Skolotāji, kuri piedalījās projekta BAASIK (Bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta komplekts) mācībās un aprobācijā apmāca pārējos kolēģus.

Skolotāji veic izglītojamo izvērtēšanu un nepieciešamos atbalsta materiālus. Ar izvērtējumu iepazīstina vecākus.

Gada beigās tiek izveidots atbalsta materiālu kopums.

 
 
Kvantitatīvi

1x 2 mēnešos skolotājiem tiek plānota un nodrošināta kopīga  tikšanās iegūto datu analizēšanai un dalīšanās ar labās prakses piemēriem.

100% izglītojamiem ir veikta izvērtēšana.

Izstrādāts un apkopots 1 atbalsta materiāla kopums. Vērojot pedagoģisko procesu grupās 80% novērota skolotāju kompetence darbā ar iekļaujošiem bērniem.

 
 
 
3.      Kritēriju izvērtējums
 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
 

Izstrādāt un ieviest sistēmu izglītojamo sasniegumu vērtēšanai.

 

Pilnveidot un dažādot kristīgās mācības īstenošanu.

 
 
 
 
 
 

3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
 

Iestādē ir izpratne par iekļaušanu un vienlīdzību bet darbība nav sistēmiska.

Ieviest sistēmisku darbību iekļaušanas un vienlīdzības jautājumos.

 
3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības
 
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības

Ziemeļu korpusā izbūvēta pieeja , pielāgota grupas vide un pāreja uz dienvidu korpusa mūzikas zāli izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

Profesionālās pilnveides apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes pielietot ikdienas darbā.

 
 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības
 

Izglītības iestādes sociālajam pedagogam un atbildīgajam par ugunsdrošību iesaistīt visas mērķgrupas darba plāna izstrādē.

 

Nepieciešams veikt skaidrojošus pasākumus darbiniekiem par emocionālo drošību, lai veidotu vienotu izpratni.

Ik gadu novembrī notiek iestādes pedagogu un tehnisko darbinieku nominācija “Gada darbinieks”. Tādējādi veicinot darbinieku motivāciju un labbūtību.

 
 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

 
Stiprās puses
Turpmākās attīstības vajadzības

Baskāju taka. Muzikālā siena. Zaļās dobes.

Veicina mācīšanos un atbildību kā arī dažādo izglītojamo aktivitātes.

Nepieciešams iegādāties planšetes.
 
Interneta kvalitātes uzlabošana.
 
Veikt ikgadēju izvērtējumu.
 
Iegādāties āra interaktīvo klasi.

Veidot daudzfunkcionālu mācību āra vidi.

 
 
 
 
 
 
 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadu

 

4.1. Dalība LU projektā  “Priekšizpēte vienotā bērnu agrīnās attīstības vajadzību

novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei’ bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplekta BAASIK aprobācijā.

 
 
5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi
 
5.1. Skolo.lv (VISC);
5.2. “Līderis manī’ (VITAE);
5.3.  Soma.lv ( Lielvārds).
 

6.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). Izglītojamo

mērķtiecīga attieksme pret darbu, izkopjot čakluma, uzcītības, rūpības un gribas tikumus.

 
6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.
6.2.1.      Pedagoģiskajā procesā, liekot uzsvaru uz pašvadītu mācīšanos āra vidē,

izglītojamie paši spēj rast atbildes uz interesējošo jautājumu, pašmācības ceļā nostiprina esošās prasmes un zināšanas, un, ja nepieciešams, lūdz palīdzību pieaugušajiem sava mērķa sasniegšanai

6.2.2.      Aktualizējot izglītojamo iepazīstināšanu ar kristīgām vērtībām, novērots, ka

jāturpina kristīgās mācības īstenošana grupās, plānojot to sociāli pilsoniskajā mācību jomā piektdienās, akcentējot šo dienu kā Sirds dienu.

6.2.3.      Novērojot izglītojamo interesi darbojoties augu dobēs, arī nākamajā mācību gadā

turpināt un dažādot šīs aktivitātes.
 
 
 

7.      Citi sasniegumi

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

Nav

7.2.Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.

7.2.1.      90% pirmā un otrā posma izglītojamie programmas saturu apguvuši visās mācību

jomās.

7.2.2.      Ņemot vērā, ka Covid-19 dēļ tika organizēts trešā posma izglītojamiem arī  

attālinātais mācību process, mācību gada beigās izglītojamo zināšanas un prasmes ir atbilstošas plānotajam mācību gadu uzsākot. 100% 6 gadīgie izglītojamie uzsāks mācības pamatizglītības posmā.


 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009