Janvāris 2023  
P O T C P S Sv
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 Informēšana par personas datu apstrādi

 

 

 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde, adrese: Celmu iela 4, Liepāja, LV-3405, tālrunis: 27899831 , elektroniskā pasta adrese: kristigais@liepaja.edu.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 63422331 , adrese: Rožu ielā 6, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – bērna uzņemšana Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestādē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111), un mācību procesa nodrošināšanai.

 Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa juridisku pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkta, Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumi Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība” un Liepājas pilsētas domes 2010.gada 13.maija saistošie noteikumi Nr. 10 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, Vispārējās izglītības likums un Izglītības likums).

Personas datu iespējamie saņēmēji – Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, Izglītības un zinātnes ministrija un tā pārziņā esošā Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), saskaņā ar MK 17.08.2010.  noteikumiem Nr.788, Liepājas izglītības pārvalde un tās pārziņā esošā sistēma TEDIS, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību un pirmsskolas izglītības iestāžu funkciju īstenošanu pirmsskolas izglītības jomā un pēc nepieciešamības: (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests u.c.)

Jūsu personas dati tiks glabāti 75 gadus pēc bērna uzņemšanas iestādē  Valsts Izglītības Informācijas Sistēmas datu bāzē.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.         pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2.                iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

 

 

 

 

Esmu informēts.

_____________________________________________________________________

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009