Jūlijs 2024  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

 

 

 Liepāja. 31.10.2023

 

(vieta, datums)

 

 

 

 

Publiskojamā daļa

 

 

 

 

 

 


 

1.      Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2022./2023. mācību gadā

Izglītības programmas nosaukums

 

Izglītības

programmas

kods

 

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi (prof. izgl.) vai uzsākot 2022./2023. māc.g. (01.09.2022.)

Izglītojamo skaits, noslēdzot sekmīgu programmas apguvi (prof. izgl.)  vai noslēdzot 2022./2023.māc.g.

(31.05.2023.)

Nr.

Licencēšanas

datums

 

Pirmsskolas izglītības programma

0101111

Celmu iela 4, Liepāja,LV-3405

V-1186

26.04.2019

183

179

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē):

1.2.1.      dzīvesvietas maiņa  2( pārcelšanās uz citu pilsētu)

1.2.2.      vēlme mainīt izglītības iestādi  1( cita pašvaldības pirmsskolas iestāde ,sakarā ar mikrorajona maiņu )

1.2.3.      cits iemesls NAV

 

1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums

 

N.p.k.

Informācija

Skaits

Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)

         1.

Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2022./2023. māc.g. (līdz 31.05.2023.)

0

 

         2.

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2022./2023. māc.g. (līdz 31.05.2023.)

2

Logopēds 0,915

Sociālais pedagogs 0,5

 

 

2.      Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Komandas darbā un sadarbībā ar vecākiem, pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvi labvēlīgā rotaļu un mācību vidē, ikvienā bērnā attīstām estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, pilnveidojot katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

2.2. Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – Vispusīgi attīstīts, zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš sadarbojas un veido pozitīvas attiecības, balstoties uz vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām.

 

 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā –  cieņa, sadarbība, atbildība

2.4. 2022./2023. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti

 

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/daļēji sasniegts/ Nav sasniegts) un komentārs

1.Izglītojamo individuālo vajadzību noteikšana un atbalsta materiālu un vides veidošana iekļaujošās izglītības īstenošanai.

 

a) kvalitatīvi

Vadītāja izstrādā kārtību par izglītojamo individuālo vajadzību noteikšanu un individuāla izglītības programmas apguves plāna īstenošanu.

Vadītājas vietniece izglītības jomā konsultē pedagogus un skolotāja palīgus par izvērtēšanas metodiku un atbalsta materiālu veidošanas galvenajiem nosacījumiem.

Pedagogi, kuri piedalījās  projekta BAASIK mācībās un aprobācijā apmāca pārējos pedagogus.

Pedagogi veic izglītojamo izvērtēšanu un izstrādā nepieciešamos atbalsta materiālus. Ar izvērtējumu iepazīstina vecākus.

 

Sasniegts

Ir izstrādāta kārtība izglītojamo individuālo vajadzību noteikšanai un individuālā plāna īstenošanai.

Konsultācijas pedagogiem un skolotāja palīgiem organizētas pirms izvērtējuma veikšanas septembrī un oktobrī. Pēc izvērtējuma analīzes organizētas konsultācijas atbalsta materiāla izstrādei.

2.pedagogi novadīja mācību semināru par izglītojamo novērtēšanu,  izmantojot BAASIK programmu. Turpmāka izvērtēšana netika veikta, jo materiāla tālāka izstrāde šobrīd ir apturēta.

Pedagogi izstrādājuši individuālos plānus, piktogrammas un didaktiskos materiālus, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitatīvu mācību satura apguvi.

 

b) kvantitatīvi

1x2 mēnešos pedagogiem tiek plānota un nodrošināta kopīga tikšanās iegūto datu analizēšanai un dalīšanās ar labās prakses piemēriem.

100% izglītojamajiem ir veikta izvērtēšana.

Vērojot pedagoģisko procesu grupās, 80% novērota pedagoga kompetence darbā ar iekļaujošajiem izglītojamajiem.

Sasniegts

Četru grupu pedagogi izstrādājuši katram bērnam katram mēnesim individuālo mācīšanās plānu un atbalsta materiālus atbilstoši plānotajam.

Mācību atbalsta materiāls izstrādāts 3 mazākumtautību bērniem latviešu valodas apguvei un 2 bērniem ar  uzvedības problēmām, un uzmanības nenoturību. Mācību procesā tiek nodrošināts diferencēts darbs.

 

2.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

a) kvalitatīvi

100% Izglītības iestādes pedagogi  ir iesaistīti profesionālās pilnveides aktivitātēs.

Sasniegts

Noslēgts sadarbības līgums un visi pedagogi iesaistīti VITAE pārmaiņu programmā “Līderis manī”.

Sadarbībā ar Narmadas Tautskolu 100% pedagogi apguvuši zinātniskās vērošanas metodi, kuru izmanto bērnu novērošanā un vajadzību noteikšanā.

 

b) kvantitatīvi

Uzsāktas mentora apmācības.

Izveidota ieviešanas komanda.

30% vecāku piedalās VITAE organizētajos semināros.

Sasniegts

Izveidota programmas “Līderis manī” vadības un ieviešanas komandas. Apmācīts viens programmas “Līderis manī” mentors.

 

Vadība, pedagogi un vecāki  piedalījušies visās VITAE organizētajās mācībās.

Iestādē notikuši 2 dienu Andas Pēkšēnas kursi par tēmu “Zinātniskā vērošana” un “Vide-trešais pedagogs”.

3.Kompetenču pieejas ieviešana dažādojot mācību metodes atbilstoši izglītojamo individuālās attīstības vajadzībām.

a)kvalitatīvi

Pedagogi pilnveido mācību metodes kristīgo vērtību izpratnei, iekļaujot kristīgās mācības tematiku sociāli pilsoniskajā mācību jomā.

Sasniegts

Bērni ikdienā caur dažādām metodēm un paņēmieniem iepazīstas ar kristīgajām vērībām.

Piektdiena noteikta kā “Sirds diena”, sociāli pilsoniskajā jomā iekļaujot kristīgās mācības tematiku un vērtības.

 

b) kvantitatīvi

100% pedagogu 1x nedēļā  organizē mācību procesu ar kristīgo tematiku, iepazīstinot bērnus ar kristīgām vērtībām.

Daļēji sasniegts

80% pedagogu piektdienas organizē kā “Sirds dienas” iekļaujot kristīgo tematiku sociāli pilsoniskajā mācību jomā.

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus

2023./2024. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi)

 

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Norāde par uzdevumu izpildi (Sasniegts/ daļēji sasniegts/ nav sasniegts) un komentārs

1.Pedagogu digitālās pratības veicināšana sava darba un mācību procesa pilnveidošana.

 

a) kvalitatīvi

Pedagogi jēgpilni mācību procesā izmanto IT. 1-2 x nedēļā pēc izstrādāta grafika plāno un organizē tēmas izzināšanu un uzdevumu veikšanu pie interaktīvā ekrāna.

1.izglītības posmā vismaz 2x nedēļā mācību procesā izmanto gaismas galdu.

1x nedēļā plāno mācību procesā iekļaut Phantom robotikas elementus.

Organizētas apmācības digitālo prasmju apguvei.

 

 

b) kvantitatīvi

90% pedagogu apguvuši nepieciešamās digitālās prasmes mācību procesa dažādošanai, plānošanai, mācību materiālu sagatavošanai un pielieto tās savā darbā. Katrs pedagogs izstrādā vismaz 1 digitālo mācību materiālu. Dalās ar savas labās prakses piemēru.

Visi pedagogi ir bijuši koleģiālos vērojumos vismaz uz vienu nodarbību, kur novērojumu lapā fiksējuši IT izmantošanu.

 

2.Lasītprasmes(tekstpratības) attīstīšana, akcentējot teksta daudzveidību. Veidot prasmi uztvert (klausīties, vērot, lasīt), saprast un jēgpilni interpretēt

iegūto informāciju.

a) kvalitatīvi

90% izglītojamo sagatavoti skolai lasītprasmē., izvērtējot izglītojamos pēc iestādē izstrādātiem kritērijiem, un izglītības programmā noteiktiem sasniedzamiem rezultātiem.

 

 

b) kvantitatīvi

Tiek organizēti: Valtera bibliotēkas regulāri apmeklējumi, organizēti Grāmatu svētki ar izglītojamo pašu gatavotām un sacerētām pasaku grāmatām, Viktorīna par Liepāju, Teātra mēnesis.

 

 

 

 

 

3.      Kritēriju izvērtējums

 

3.1. Kritērija “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

 

Izveidot sistēmu mazākumtautību izglītojamajiem mācību programmas apguvei latviešu valodā.

Pilnveidot vērtēšanas kārtību mācību sasnieguma līmeņa noteikšanai.

 

Izglītojamajiem mainot izglītības iestādi, izzināt vecāku vērtējumu par izglītības procesu, lai pilnveidotu savu darbību.

Izglītības iestādē nav vērojama izglītojamo mācību pārtraukšana. Tā ir saistīta ar atsevišķiem gadījumiem sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

 

 

 

3.2. Kritērija “Mācīšana un mācīšanās” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

Visu mācību gadu notika nodarbību vērošana.

Koleģiālie vērojumi 100% pedagogi, vadības vērojumi 87%

 

Attālinātās mācības netika īstenotas.

 

Pedagogi un iestādes vadība izmanto vērtēšanas kārtību izglītības procesā, kas nodrošina katra izglītojamā izaugsmi. Temata noslēgumā vērtēšanas rezultāti tiek atspoguļoti ELIIS. Vērtēšanas kārtība vecākiem ir pieejama mājas lapā.

 

Iestādē ir izveidota atbalsta komanda, kura strādā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem. Pedagogi aktīvi iesaistījās programmā STOP 4-7 (3 pedagogi,).

Iestādē ir izstrādāta” Kārtība par izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanu un individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādi un īstenošanu”, „Atbalsta komandas darbības reglaments”. Iestādē ir sociālais pedagogs.

 

Nepieciešams turpināt apgūt pedagogu kompetenci darbā ar bērniem, ar uzvedības traucējumiem, apmeklējot atbilstošos kursus.

 

 

Izglītības iestāde ir pilnībā ieviesusi lietpratībā balstīto mācību saturu un regulāri izvērtē tā īstenošanas efektivitāti. Par to liecina iestādes mācību un metodisko materiālu krātuve skolo.lv, kuru koordinē un papildina iestādes IT mentors.

 

 

 

 

3.3. Kritērija “Izglītības programmu īstenošana” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības

 

Stiprās puses

Turpmākās attīstības vajadzības

 

 

 

 

 

Paaugstināt jauno pedagogu profesionālo kompetenci un veicināt izpratni par izglītības programmas mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus (rotaļnodarbību vērošana, konsultācijas, semināri)

 

Veicināt sadarbības prasmes jauniem pedagogiem plānojot un organizējot mācību nodarbības sadarbībā ar mūzikas un sporta skolotājiem.

 

Apzināt izglītojamo ar talanta iezīmēm mācīšanās vajadzības nodrošinot izglītojamo izaugsmi.

 

 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2022./2023. mācību gadā

 4.1. nav

 

5.      Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

   5.1. BJC – mācību treniņu nodarbības futbolā 5-6 gadus veciem bērniem.

   5.2. ZIIC – tehniskais nodrošinājums Bee-bot robotu un planšetdatoru izmantošanā, dabas mājas pieejamo resursu izmantošana, LEGO WeDo 2.0.

   5.3. VITAE programma “Līderis manī”.

 

6.      Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību).

           6.1.1.      Audzināšanas procesā izglītojamiem izkopt tikumus – tolerance, atbildība, centība  kā arī drošību un veselīgas dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.

6.1.2. Īstenot iekļaujošo izglītību. Mācīties pieņemt otra cilvēka citādību (respektēt katra izglītojamā attīstības, individuālās īpatnības, reliģiskās, kultūras un sociāli emocionālās vides atšķirības, plānojot mācību procesu ikdienā veicināt ciešu sadarbību starp grupu skolotājiem, skolotāja palīgiem un atbalsta speciālistiem).

6.1.3. Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītībā un veselīga dzīvesveida apguvē.

6.1.4.Veicināt izglītojamo sabiedrisko aktivitāti iestādes un apkārtējās vides sakārtošanā,

saglabāšanā un labiekārtošanā.

6.1.5.Turpināt veidot pozitīvu, uz savstarpējo cieņu balstītu iestādes un ģimenes sadarbību.

6.1.6.Veidot piektdienu kā “Sirds dienu” ar pateicībām un nedēļas notikumu pārrunām.

 

6.2.         2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas.

Plānotie un organizētie audzināšanas pasākumi palīdzēja veidot izpratni par kristīgajām tēmām un vērtībām, latviešu tautas kultūru, veselīgu dzīvesveidu, citādības pieņemšanu, pilsonisko līdzdalību. Uzsākta sadarbība ar aprūpes namu “Rūre”. Bērni kopā ar vecākiem veica teritorijas uzkopšanu. Grupas pedagogi sadarbībā ar mūzikas skolotājām sagatavoja izglītojamos koncertam un radošām darbnīcām.

Pedagogi atzinīgi novērtējuši piektdienas ieviešanu kā “Sirds dienu”.

Jāturpina paplašināt sadarbības iespējas ar aprūpes namu “Rūre”. Plānots noslēgt sadarbības līgumu.

 

7.            Citi sasniegumi

 

  7.1.        Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie secinājumi par

izglītības iestādei svarīgo, specifisko).

7.1.1. Izglītības iestāde īsteno 5 gadu pārmaiņas programmu ‘Līderis manī”, kurā iesaistīti gan vadība, pedagogi, izglītojamie, gan vecāki.

7.1.2. Pateicības raksts par piedalīšanos “VENDEN” bērnu zīmēšanas konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”.

7.1.3. Pateicības raksts izteiksmīgās runas konkursā logopēdu apmeklējušiem bērniem “Zelta sietiņš”.

7.1.4. Pateicība par dalību Latvijas Veselības sporta nedēļā “Move Week”.

 

7.2.      Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās.

Ikdienā veiktā izglītojamo vērtēšana ELIISĀ apliecina, ka ikdienā tiek vērots katra izglītojamā mācību sniegums, jo mācību process tiek diferencēts, tiek izstrādāti individuālie plāni, lai izglītojamam pēc vajadzības tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts.

 

Izglītojamo mācību sniegumu izvērtēšanai efektīvi tiek izmantots “ELIIS”, kurā rezultāti redzami arī izglītojamo vecākiem.


 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009